Regulamin

 

 

 

 

REGULAMIN

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania z Platformy B2B oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin nie ma zastosowania w stosunkach z konsumentami.

2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Platformy B2B oznacza akceptację Regulaminu.

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Platformy.

4. Obowiązuje wyłącznie Regulamin. W stosunkach prawnych ze Sprzedawcą nie mają zastosowania ogólne warunki umów (sprzedaży, dostaw lub podobne) ani regulaminy stosowane przez Klientów.

5. Podstawowe definicje:

1) Regulamin: Regulamin Platformy Internetowej B2B;

2) Platforma: Platforma B2B, prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.stacherek.pl;

3) Sprzedawcy:

a) Małgorzata Stacherek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą "Impuls - Prim" Małgorzata Stacherek, ul. Wysoka 11/10, 95-080 Tuszyn, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Infomacji o Działalności Gospodarczej,  NIP 7710014239, REGON 590304237, oferująca marki bielizny: Esprit oraz Nina von C.

b) Jacek Stacherek, Andrzej Pieniak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Fashion Distribution Jacek Stacherek Andrzej Pieniak Spółka Cywilna, ul. Kryzysowa 8, 91-867 Łódź, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Infomacji o Działalności Gospodarczej,  NIP 7262656455, Regon 361261181, oferująca marki bielizny: Dorina oraz Viania Dessous.

4) Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Platformy.

5) Towar lub Produkt – towary sprzedawane na Platformie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;

6) Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia na Platformie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;

7) Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;

8) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia.

 

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

1. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną – platforma internetowa.

2. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

3. Warunkiem technicznym korzystania z Platformy jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.

4. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

5. Korzystanie z Platformy może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie.

 

ROZDZIAŁ 3.  DANE OSOBOWE

 

1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wnikające z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2014.1182 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 ze zm.).

3. Sprzedawca zapewnia, że dane osobowe Klientów nie zostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.

 

ROZDZIAŁ 4. SPRZEDAŻ

 

§ 1. Towary

1. Wszystkie Produkty oferowane na Platformie są nowe i nie mają wad.

2. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Platformy.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian obejmujących formę, kolor i/lub inne cechy Towaru.

 

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego na Platformie.

2. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.

3. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenie w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych oraz polityki prywatności i plików cookies.

4. Zamówienia na Platformie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.

5. Składając zamówienie Klient deklaruje w sposób dla niego wiążący wolę nabycia Towaru. Ewentualne dodatkowe porozumienia powinny zostać zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po otrzymaniu potwierdzenia Zamówienia.

7. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 30 dni roboczych.

8. Sprzedawca ma prawo odmowy zawarcia umowy lub realizacji Zamówienia bez podawania przyczyn.

 

§ 3. Płatności

1. Wszystkie ceny Towarów podawane na Platformie są cenami netto w złotych polskich. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.

2. Koszty związane z dostawą Towaru ponosi Sprzedawca.

3. Forma płatności - zgodnie z ustalonymi wcześniej zasadami ze Sprzedawcą.

 

§ 4. Dostawa

1. Towar wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.

2. Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej i powinien być dostarczony w ciągu 3 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru.

 

ROZDZIAŁ 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1.Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2014.121ze zm.).

 

ROZDZIAŁ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą

w chwili złożenia Zamówienia.

3. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między stronami będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy.

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel